Disclaimer

Disclaimer & Privacyverklaring

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle websites van EBLO Seating B.V. Door deze websites te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van onze websites

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel EBLO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EBLO is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website, of aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. EBLO garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie gebruiken

EBLO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EBLO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

EBLO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven.

Gebruik van uw gegevens

Gegevens worden verstrekt aan de houder van de website evenals aan EBLO. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verder niet aan derden verstrekt, tenzij EBLO daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast maakt EBLO gebruik van de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan EBLO via het contactformulier. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

EBLO maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat op basis daarvan de kwaliteit van de diensten verbeterd kan worden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U kunt uw browser zo instellen dat u überhaupt geen cookies ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle functies en services op onze website, op een juiste manier functioneren.

Contact

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

EBLO Seating B.V.
Postbus 323
3330 AH Zwijndrecht
Nederland
K.v.K Rotterdam 24161817
Telefoon +31(0)180 – 512 866

Tenslotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.