Eblo Seating Office

Garantievoorwaarden

EBLO levert producten standaard met de volgende garanties:

  • Stoelen – 12 maanden vanaf de datum originele pakbon

  • Stoelaccessoires – 6 maanden 

  • Reserveonderdelen – 6 maanden

Werkstoelen WERKSITZ

WERKSITZ geeft 2 jaar garantie op de Econoline en de stoelserie 7xxx. Op alle andere werkstoelen geven wij 5 jaar garantie. Bovendien geven wij een garantie op nalevering van onderdelen van 10 jaar. De garantievoorwaarden gelden bij een normale belasting van 8 uur per dag en 220 werkdagen per jaar. De garantietermijn wordt korter naarmate het gebruik toeneemt. De garantie geldt bij de algemeen toepasbare garantievoorwaarden en sluit vandalisme en misbruik uit. 

Klachten 

Klachten dienen direct schriftelijk en in detail gemeld te worden. Duidelijke afwijkingen dienen direct na ontvangst, doch uiterlijk binnen vijf dagen schriftelijk gemeld te worden. Nadat een levering goedgekeurd is en er binnen 5 dagen geen melding wordt gemaakt van duidelijke gebreken, zal de levering als aanvaard worden beschouwd en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op zichtbare gebreken. 

Garanties 

EBLO zal indien de klacht gegrond is en er sprake is van een defect, actie ondernemen om het defect zo snel mogelijk te verhelpen op de geleverde goederen, zij het repareren of vervangen van het defect of eventuele tekortkomingen na te leveren. In geval van reclamaties en/of garanties behoudt EBLO het recht te vragen om schriftelijke documentatie en bewijs van aankoop of andere documenten waarop de leverdatum bevestigd kan worden. Een garantieformulier kunt u bij uw contactpersoon aan te vragen.

De garantie vervalt indien:
a) Een product is beschadigd door middel van:

  • Blootstelling aan zout water, hoge luchtvochtigheid of andere

  • Verkeerde opslag

  • Verkeerd gebruik en/of montage 

  • Achterstallig onderhoud

  • gemorste vloeistoffen 

  • Misbruik in welke vorm dan ook 

b) Als een product beschadigd raakt na levering of aangepast wordt zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van EBLO of door een verkeerde reparatie. 

c) Normale slijtage van bekleding, schuimdelen en armleuningen etc.

EBLO zal de transportkosten met betrekking tot het repareren en/of nasturen van ontbrekende producten voor zijn rekening nemen tussen EBLO en de betreffende dealer. Eventuele extra kosten in verband met transport naar de eindgebruiker vallen niet onder deze garantie. 

Transportschade 

Wanneer er sprake is van transportschade, verwijst EBLO naar de geldende leveringsvoorwaarden van “Incoterms 2000”, waar er geen andere afspraken gemaakt zijn. Mocht er zich schade voordoen tijdens transport dan zal de koper van de goederen dit op nemen met de transporteur. Beschadigde goederen die als garantie worden geclaimd en die buiten de garantiebepalingen van EBLO vallen, kan EBLO aanspraak maken op compensatie voor de gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid 

EBLO is onder geen beding verantwoordelijk voor beschadigingen en/of verlies, direct of indirect met als gevolgd omzetderving, verlies van Goodwill of productiestop. EBLO behoudt het recht aanpassingen door te voeren naar eigen inzicht.


Niet gevonden wat u zocht? Stel hier uw vraag