Kantoor EBLO

Gedragscode voor leveranciers

EBLO wil de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu minimaliseren en een zo groot mogelijke bijdrage leveren op maatschappelijk en sociaal gebied. Dit kunnen we niet alleen. Door samen te werken met onze leveranciers komen we sneller tot een duurzaam resultaat.

In onze gedragscode voor leveranciers staat beschreven welke eisen we stellen aan ethisch en eerlijk zakendoen, hoe we met mensen willen omgaan en hoe wij onze leefomgeving willen verbeteren.

Hoe wij met onze mensen omgaan

Antidiscriminatie
Onze leveranciers discrimineren op geen enkele vorm op grond van leeftijd, nationaliteit, sekse, religie of lichamelijke beperking. Daarnaast houden ze zich aan de anti-discriminatiebepalingen zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving.

Vrijheid van vereniging
Onze leveranciers geven werknemers de vrijheid zich te organiseren voor het behartigen van hun belangen (…).

Preventie van kinderarbeid
Onze leveranciers leven alle (supra)nationale wet- en regelgeving na die van toepassing zijn op kinderarbeid (…).

Vrijwillige arbeid
Alle arbeid dient te zijn berust op vrijwillige basis. Er wordt geen druk op mensen uitgeoefend om arbeid te verrichten zoals bepaald in de internationaal mensenrechtenverdragen.

Veilige & gezonde werkplek
Onze leveranciers voldoen aan alle (supra) nationale wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden, zoals vastgelegd in de ILO conventie (…).

Hoe wij met onze leefomgeving omgaan

Levenscyclus analyse
Het is belangrijk dat de voetafdruk van producten en diensten zo laag mogelijk is.

Productsamenstelling
In de productsamenstelling wordt rekening gehouden met de grondstoffen die gebruikt worden, de risico’s van gevaarlijke stoffen, combinaties van grondstoffen en de mogelijkheden tot hergebruik van grondstoffen en/of onderdelen aan het einde van de levensduur van het product.

Afval en recycling
Onze leveranciers voldoen aan de milieuwetgeving en stellen daarnaast tot doel dat afval wordt vermeden en anders gerecycled waar mogelijk (…).

Emissies en vervuiling
Onze leveranciers beperken de uitstoot tot een minimum met behulp van de laatste technologieën (…).

Informatievoorziening
Onze leveranciers voorzien ons desgevraagd van passende informatie betreffende hun doelstellingen, inspanningen en resultaten op het gebied van milieu. EBLO hecht veel waarde aan de naleving van deze Gedragscode en die ook toetsen. Bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsbezoek, of door rapportages op te vragen.

Bekijk onze volledige gedragscode voor leveranciers.