Garantie

Garantievoorwaarden

EBLO levert de producten standaard met de volgende garantie:

  • Stoelen – 12 maanden vanaf de datum originele pakbon
  • Stoel accessoires – 6 maanden
  • Reserve onderdelen – 6 maanden

Werkstoelen WERKSITZ

WERKSITZ geeft 2 jaar garantie op de Econoline en de stoelserie 7xxx. Op alle andere werkstoelen geven wij 5 jaar garantie. Bovendien geven wij een garantie op nalevering van onderdelen van 10 jaar. De garantievoorwaarden gelden bij een normale belasting van 8 uur per dag en 220 werkdagen per jaar. De garantietermijn wordt korter naarmate het gebruik toeneemt. De garantie geldt bij de algemeen toepasbare garantievoorwaarden en sluit vandalisme en misbruik uit.

Klachten

Klachten dienen direct schriftelijk en in detail gemeld te worden. Duidelijke afwijkingen dienen direct na ontvangst, doch uiterlijk binnen vijf dagen schriftelijk gemeld te worden.  Nadat een levering goedgekeurd is en er binnen 5 dagen geen melding wordt gemaakt van duidelijke gebreken, zal de levering als aanvaard worden beschouwd en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op zichtbare gebreken.

Garanties

EBLO zal indien de klacht gegrond is en er sprake is van een defect, actie ondernemen om het defect zo snel mogelijk te verhelpen op de geleverde goederen, zij het repareren of vervangen van het defect of eventuele tekortkomingen na te leveren. In geval van reclamaties en/of garantie behoudt EBLO het recht te vragen om schriftelijke documentatie en bewijs van aankoop of andere documenten waarop de leverdatum bevestigd kan worden. Een garantieformulier kunt u bij uw contactpersoon aanvragen of via het contactformulier.

De garantie vervalt indien:

a) Een product is beschadigd door middel van:

  • Verkeerde opslag
  • Verkeerd gebruik en of montage
  • Achterstallig onderhoud
  • Blootstelling aan zout water, hoge luchtvochtigheid of andere gemorste vloeistoffen
  • Misbruik in welke vorm dan ook

b) Als een product beschadigd raakt na levering of aangepast wordt zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van EBLO of door een verkeerde reparatie

c) Normale slijtage van bekleding, schuimdelen en armleuningen etc.

EBLO zal de transportkosten met betrekking tot het repareren en/of nasturen van ontbrekende producten voor zijn rekening nemen tussen EBLO en de betreffende dealer. Eventuele extra kosten in verband met transport naar de eind gebruiken vallen niet onder deze garantie.

Transportschade

Wanneer er sprake is van transportschade, verwijst EBLO naar de geldende leveringsvoorwaarden van “Incoterms 2000”, wanneer er geen andere afspraken gemaakt zijn. Mocht er zich schade voordoen tijdens transport dan zal de koper van de goederen dit op nemen met de transporteur. Beschadigde goederen die als garantie worden geclaimd en die buiten de garantie bepalingen van EBLO vallen, kan EBLO aanspraak maken op compensatie voor de gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid

EBLO is onder geen beding verantwoordelijk voor beschadigingen en/of verlies, direct of indirect met als gevolgd omzet derving, verlies van Goodwill of productiestops. EBLO behoudt het recht aanpassingen door te voeren naar eigen inzicht.